Aranyossziget

Csütörtök, 2024-05-23, 11:43
Üdvözöllek Vendég

Regisztráció
Belépés

Házirend


Az Aranyossziget Gyermek és Ifjúsági Tábor egységes házirendje állapítja meg a táborban a táborozói jogok és kötelességek gyakorlását, és a tábor munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirend olyan jogforrás, mely a tábor mindennapi működését, a tábori életviszonyokat és az ebből fakadó mindennapi élethelyzeteket szabályozza. A házirendnek minden jogszabálynak megfelel, azokkal nem ellentétes. A házirend elősegíti táborunk feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező minden résztvevő tanuló, nevelő, pedagógus és a tábor működését biztosító személyzet számára.

 

I. A házirend nyilvánosságra hozatala:

A házirend a kihirdetéstől érvényes. A házirendet a táborba érkezéskor minden táborozó és táborvezető a tábor kezdetén kézhez kapja.  A házirendet az alábbi helyekre helyezzük el: - a tábor hivatalos honlapjára; - a tábor területén mindenki által könnyen megközelíthető helyre, információs táblára.

 

II. A táborozó jogai, azok érvényesítése és kötelességei

1. A táborozó jogai:

- A táborozónak joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára. Ha a táborozó úgy érzi, hogy erkölcsi mivoltában megsértették, segítségért fordulhat a tábor bármelyik vezetőjéhez. o

- A táborozónak joga, hogy vitás ügyekben a tábor bármelyik vezetőjéhez forduljon kérdéseivel, javaslatával, véleményével, és problémás esetekben segítséget kérjen.

- A táborozó joga, hogy személyesen vagy képviselő útján - a jogszabályokban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő kérdések megvitatásában, illetve javaslatot tegyen a döntések meghozatalában.

- A táborozónak joga, hogy véleményt mondjon a tábor működésével, életével, a vezetők munkájával kapcsolatos kérdésekben, de oly módon, hogy az nem sértheti mások emberi méltóságát.

- A táborozót nem érheti hátrány lelkiismereti meggyőződése, felekezete, nemzetiségi hovatartozása, véleménye, kifejtett nézete miatt. Ha a táborozó úgy érzi, hogy e jogában megsértették, segítségért fordulhat tábor bármelyik vezetőjéhez, és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását.

2. Táborozói jogok érvényesítése:

- A táborozó jogai a tábor elfoglalása után a tábor kezdetétől érvényesíthetőek.

- A táborozó egyéni érdeksérelme esetén írásban panaszt nyújthat be a tábor vezetőjéhez felülvizsgálat kérése céljából. A Felülvizsgálati kérelemben le kell írnia a panasz lényegét tényekkel, adatokkal alátámasztva. A panasz érdemi elbírálása, orvoslása érdekében a tábor vezetője köteles intézkedni a benyújtástól számított 1 napon belül. Erről írásban kell értesítenie a táborozót. Jogszabálysértés esetén a táborozó, vagy törvényes képviselője Törvényességi Kérelmet adhat be a tábor vezetőjének.

- A táborozónak joga, hogy adatait a tábor biztonságos körülmények között kezelje, tárolja.

3. A táborozó kötelessége:

- A táborozó kötelessége, hogy a tábor vezetőjének, alkalmazottainak és táborozó társainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

- A táborozó kötelessége, hogy úgy éljen jogaival, hogy azzal mások érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában.

- Köteles megismerni a házirend előírásait, és a tábor területére történő belépésével egyben magára nézve kötelezőnek venni azt.

- A táborozó kötelessége, hogy vigyázzon a tábor felszerelésére, berendezéseire, azokat előírásszerűen kezelje, a szándékosan elkövetett károkat megtérítse.

- A táborozó kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, tartsa be a közlekedési, a balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat.

- A táborozó kötelessége, hogy haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó vezetőknek, vagy a tábor más alkalmazottjának, ha saját magát, társait, a tábor alkalmazottait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt. A tábor vezetője a táborozói balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel.

- A táborozó kötelessége, hogy a tábor termeiben, berendezésében, létesítményében szándékosan, avagy a nem megfelelő magatartás miatt okozott károkat megtérítse.

- Az táborban tilos anyagi ellenszolgáltatás fejében szervezett vagy engedélyhez kötött szerencse- és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása.

- A táborozói jogviszony megszűnésekor a leszámoló lapon feltüntetett tartozásokat (felszerelés ára, károkozás költségei stb.) visszafizetni köteles a táborozó, illetve amennyiben visszatérítésre jogosult azt a tábor ekkor rendezi.

- Amennyiben a táborozó megszegi, vagy nem tartja be kötelességeit, fegyelmi büntetés vagy fegyelmi eljárás indul ellene.

4. A táborozók által a táborba és a táborozók számára szervezett rendezvényekre behozható dolgok:

- Dolognak tekinthető minden birtokba vehető tárgy, amely kézzel megfogható, érinthető.

- Nagy értékű dolgokat behozni nem ajánlatos, a tábor ezekért anyagi felelősséget nem vállal.

- A táborozók semmi olyan dolgot nem hozhatnak be és tarthatnak maguknál, amellyel mások testi vagy lelki épségét veszélyeztetik, vagy kockáztatják. Ilyen dolgoknak tekinthetők a szervezetre káros egészségi cikkek, kábítószernek minősülő anyagok, a fegyvernek minősülő tárgyak vagy a fegyvernek látszó tárgyak, a közbiztonságot veszélyeztető tárgyak (pl.: gázspray, baseballütő, kard, tőr, íj, bokszer, dobócsillag, lánc, elektromos sokkoló, bármilyen robbanó, szúró, vágó eszköz, stb.).

5. Kártérítési felelősségek:

- A táborozó általános felelősséggel tartozik a tábor vagyontárgyai, helyiségei iránt. A szándékosan, vagy vétlenül okozott kárt (egészben vagy részben) meg kell téríteni. A károkozásról a tábor vezetője jegyzőkönyvet vesz fel-

- Ha a táborozó az intézménynek jogellenesen kárt okoz – a kár értékének megállapítása után a kárt meg kell térítenie.

6. A Szülőknek lehetőségük van a táborban a Táborozót előre egyeztetett időpontban látogatni, kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal a Táborvezetőhöz fordulni.

 

III. A tábor szabályai

1. Megérkezés:

- A szállásokat elfoglalni a befizetés vagy annak igazolása után 10 óra után lehet.

- A táborozók a szobát átvételi lapon a tábor vezetésének egyik tagjától veszik át, majd itt is adják le a táborozás végén.

- A táborozók a szoba elfoglalása után tapasztalt rendellenességet a tábor valamelyik vezetőjénél haladéktalanul jelzik.

- A táborba érkező táborozók balesetvédelmi oktatásban vesznek részt. Ezek megismertetéséért a táborvezető a felelős. A táborozó vendégek aláírásukkal igazolják a szabályok megismerését, elsajátítását, a házirend megismerését, átvételét.

2. Távozás:

- A szobákat 10.00-ig kell elhagyni-

- Távozáskor a szobákat minden csoport köteles tisztán átadni.

- A szálláshely elhagyása előtt a táborvezetővel le kell rendezni a táborozás ideje alatt felmerülő esetleges károkozásból eredő anyagi elmaradást.

3. Étkezés:

- A táborban napi négyszeri étkezés biztosított (reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora)

- Az étkezés (az uzsonna kivételével) kizárólag a tábor ebédlőjében történhet, a szobákba bevinni szigorúan tilos.

- A tálaló edényeket az ebédlőből kivinni tilos.

- A külön igényeket (időpont, hidegcsomag) a táboroztatóknak a szállásfoglalással egyidőben kell jelezni.

- Az étkezési időpontok hosszúsága a létszámtól függ, az időpontokat a tábor vezetősége osztja be.

4. A tábor helyiségeinek, területének használata:

- A tábor táborozóinak, dolgozóinak joga, hogy az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét rendeltetésszerűen, balesetmentesen használja, fokozottan ügyelve a rendre, tisztaságra.

- A táborban és a tábori rendezvényeken tilos a dohányzás, alkohol tartalmú ital fogyasztása és kábítószer birtoklása és/vagy fogyasztása.

5. Takarítás:

- A szobák tisztaságáért az ott tartózkodók a felelősek.

- A szemetet az ismert helyen elhelyezett szemetesben kell gyűjteni.

- Az ebédlő, a szociális helyiségek takarítása a tábori személyzet feladata, de a tisztaság, a rend megóvása minden táborban tartózkodó kötelessége.

6. Hibák, károk:

- A meghibásodásokat, a balesetveszélyes hibákat a táborvezetőnél lehet és kell bejelenteni.

- A tábor létesítményeit és eszközeit köteles minden táborozó rendeltetésszerűen használni. Amennyiben kárt okoz, azt köteles megtéríteni. A károkért az elkövető táborozó tartozik anyagi felelősséggel.

- A szobákban elhelyezett alaprajzon szereplő berendezési és felszerelési tárgyakért a szállás igénybevételének ideje alatt a házban/szobában lakók közösen felelnek. A berendezési tárgyak sérülése, illetve eltűnése esetén köteles azt a kár okozója, illetve ha ez nem állapítható meg, akkor a szoba lakói megtéríteni.

- A szobákat az eredetileg átvett állapotban és elrendezésben kell visszaadni. Ha a berendezési tárgy nincs a helyén, hiánynak számoljuk fel.

- A tábor vezetése a keletkezett kár jegyzőkönyvbe való felvétele után a károsulttal felveszi a kapcsolatot, és a kár okozóját írásban köteles 1 napon belül értesíteni a kár anyagi vonzatáról.

 

IV. Tűzvédelmi Szabályzat

1. Tűzvédelem:

- A tábor teljes területén tilos nyílt lángot használni.

- Dohányozni szigorúan tilos!

- Tűz esetén a "Tűzriadó terv" előírásait kell betartani.

- A tábor területén levő közlekedési utakat szabadon kell hagyni.

- Az utakat és a kapukat eltorlaszolni nem szabad.

- Elektromos berendezéseket hibás vezetékkel használni tilos! A tapasztalt hibát a tábor vezetőjénél kell bejelenteni.

- Az elektromos hálózat túláram elleni védelmét (biztosítékot) kiiktatni tilos!

- Tűz esetén minden táborozó, köteles a tűzoltást vezető személy utasításait betartani. -- Minden tüzesetet észlelést követően azonnal jelezni közvetlenül szóban, saját mobilkészüléken az ügyeletnek. A bejelentés tartalmazza a tűzeset pontos helyét, idejét, ki és mi van veszélyben és a bejelentő nevét.

2. Tűzriadó terv:

- Biztosítani a menekülési lehetőségeket.

- Az épületet (a szálláson kifüggesztett terv szerint) minden táborozónak el kell hagyni.

- A táborozók tűz esetén a szállásról az ajtókon és az ablakon keresztül juthatnak ki.

- Azonnal hírt kell adni a tűz keletkezéséről. Tűz van hangos kiáltással, zajkeltéssel, a tábor dolgozóit értesíteni kell.

- Azonnal meg kell kezdeni az oltást.

- A tűzoltóság megérkezéséig mindenki köteles tőle telhetően a tüzet oltani és a tűzoltóság irányítójának engedelmeskedni.

- Az állami tűzoltóság riasztása telefonkészüléken, vagy saját mobiltelefon készüléken a következő telefonszámon: Tűzoltóság: 105

 

 

V. Balesetvédelmi Szabályzat

1. A táborozókra vonatkozó védő-, óvó rendszabályok:

- A balesetbiztosítás megkötése a tábor megkezdése előtt ajánlott minden táborozó számára.

2. A táborhasználók táborozásával kapcsolatos egészségvédelmi, balesetvédelmi szabályok:

- A balesetek megelőzésének első módja a házirend, a tűz- és balesetvédelmi szabályzat betartása.

- Az étkezőben, hálókban, a tábor területén a tisztaságot és a rendet megtartani.

- Veszélyt vagy balesetet előidéző helyzetet a vezetőiknek haladéktalanul jelenteni kell.

- A tábor területén lévő raktárakba, hulladék- és egyéb anyagokat tároló területekre, villamos áram elosztó helyiségekbe, konyha területére nem léphetnek be.

- A szabadtéri játékokat és a sportpályát fegyelmezetten, egymás testi épségére ügyelve szabad használni.

 

VI. Záró rendelkezések

A házirendnek része a tűzvédelmi és a balesetvédelmi szabályzat. Érvényes minden táborozóra, vezetőre, vendégre és dolgozóra. A házirend, a tűz- és balesetvédelmi szabályzat súlyos megsértése esetén az elkövetőt a tábor vezetője a táborból azonnali hatállyal hazaküldheti. Ez esetben a befizetett térítési díjat a tábor nem téríti vissza. o

Benyújtott írásbeli kérelem alapján – indokoltság esetén – a tábor vezetője megszervezi a Házirend módosítását, beszerzi a szükséges egyetértési nyilatkozatokat és a fenntartó elé terjeszti jóváhagyásra.

Az érvényben lévő házirendet kötelező módosítani, ha

- jogszabályi változások következnek be,  - a tábor vezetői, a táborozók és a szülők együttesen igényt tartanak erre, - a fenntartó utasítást ad erre.

Amennyiben a Házirendben nem szabályozott probléma merül fel, az aktuális jogszabályok tekintendők mérvadónak.

 

Aranyosapáti, 2015. szeptember 10.

 

  Nick Ferenc

kuratórium elnök

Honlap-menü
Keresés
Belépés
Naptár
«  Május 2024  »
HKSzeCsPSzoV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Mentett bejegyzések
Körkérdésünk
Értékeld honlapomat
Összes válasz: 18
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Barátaink:
  • Ingyenes honlap létrehozása
  • uCoz közösségi fórum
  • Ingyenes online játékok
  • Oktatóvideók
  • A legjobb uCoz-os weboldalak